Inapoi

Testul pregătitor nr. 2, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Din punct de vedere fonologic, fonemul este:
a) un sunet;
b) o unitate funcţională a limbii;
c) o unitate fizică a limbii;
d) o silabă.


2. Fraza ,,Imaginându-şi că nu va fi uşor examenul, muncea pe rupte." conţine o subordonată:
a) cauzală;
b) completivă indirectă;
c) temporală;
d) condiţională.


3. Conţin triftongi toate cuvintele/ortogramele din seria:
a) de-oi (pleca), vreau, doreai, veneau;
b) cocioabă, chioară, gioarsă, policioară;
c) mioară, vrăbioară, voiau, i-oi (spune);
d) ulicioară, căprioară, vioară, l-oi (da).


4. În fraza ,,A renunţat de la prima încercare, neintenţionând să insiste.", există o subordonată:
a) modală;
b) cauzală;
c) completivă directă;
d) completivă indirectă.


5. Propoziţia subordonată din fraza: ,,S-au despărţit, rămânând să mai reflecteze asupra acestei situaţii", este:
a) CD;
b) PR;
c) SB;
d) Predicativă suplimentară.


6. Sunt derivate cu sufix augmentativ toate cuvintele din seria:
a) pietroi, măturoi, răţoi;
b) băietan, bolovan, grăsan;
c) băieţandru, policandru, flăcăiandru;
d) fetişcană, copilandră, fătoi.


7. În enunţul: ,,Deasupra lui cerul se lumina. cuvântul subliniat este:
a) pron. pos., caz G, c.c. loc;
b) adj. pos., caz G, c.c. loc;
c) adj. pos., caz G, atr. adj.;
d) adj. pos., caz Ac, c.c. loc.


8. Propoziţia subordonată din fraza: Aşa a fost să fie. este:
a) SB;
b) PR;
c) CD;
d) predicativă suplimentară.


9. Există, cel puţin, câte un diftong în toate cuvintele din seria::
a) machiaj, ghicitoare, februarie;
b) fiică, coafeză, cioară;
c) cercei, cioară, ghiozdan;
d) aisberg, iguană, funcţionar.


10. Sensul neologismului specios este:
a) care se referă la specie;
b) specific;
c) amăgitor;
d) special.


11. Cuvântul subliniat din enunţul: Îl ştiam deja un cercetător valoros. este:
a) complement direct/ substantiv comun, Acuzativ, nearticulat;
b) complement direct/ substantiv comun, Acuzativ, articulat;
c) element predicativ suplimentar/ substantiv comun, Acuzativ, nearticulat;
d) altă interpretare.


12. Indică enunţul în care neologismul ce face parte dintr-un dublet lexical nu este folosit corect:
a) Am fost la un spectacol de pantomimă.
b) Ajuns acasă, mi-am pus haina în garderob.
c) Arbitrul a fluierat finala primei reprize.
d) Profesorul de fizică ne-a arătat un pendul.


13. Cuvântul subliniat din enunţul: ,,Zică cine, ce va vrea/ Că eu joc pre voia mea." (Folclor) este:
a) complement indirect/ pronume relativ, variabil, Acuzativ;
b) subiect/ pronume nehotărât, variabil, Nominativ;
c) subiect/ pronume relativ, variabil, Nominativ;
d) articol adjectival/ adjectiv pronominal relativ, variabil, Acuzativ.


14. Precizează ce funcţie sintactică şi ce valoare morfologică are termenul regent al subiectivei din fraza următoare: ,,Posibil să plouă.":
a) predicat verbal exprimat prin adverb;
b) predicat nominal incomplet, verb copulativ;
c) nume predicativ exprimat prin adverb;
d) nume predicativ exprimat prin adjectiv.


15. Propoziţia subordonată din fraza: Totul era cum prevăzuse. este:
a) PR;
b) CM;
c) predicativă suplimentară;
d) SB.


16. Sunt corect scrise toate părţile de vorbire din seria:
a) nişte copii zglobi, nişte ochi negrii, nişte nori arginti;
b) nişte copii zglobii, nişte ochii negrii, nişte norii argintii;
c) nişte copii zglobii, nişte ochi negri, nişte nori argintii;
d) nişte copii zglobi, nişte ochi negri, nişte nori arginti.


17. În enunţul ,,Îmi voi cumpăra un avion." cuvântul subliniat este:
a) pronume personal, caz Dativ, complement indirect;
b) pronume reflexiv, caz Dativ, complement indirect;
c) pronume personal, caz Dativ, atribut pronominal;
d) pronume reflexiv, caz Dativ, atribut pronominal.


18. Precizează numărul atributelor adjectivale din sublinieri: ,,Am ajutat copiii ai căror părinţi aveau greutăţi.", ,,L-am felicitat pe concurentul care a reuşit.", ,,S-a aşezat în faţa mea.", ,,Voia altă jucărie." :
a) unu;
b) două;
c) trei;
d) patru.


19. Precizează numărul predicatelor din enunţul ,,Are să se afle că se mulţumea cu te miri ce.":
a) două;
b) trei;
c) patru;
d) cinci.


20. În enunţul: ,,Drumul oaselor se gată/ Al mândruţei niciodată." (Folclor) cuvântul subliniat este:
a) articol posesiv;
b) pronume;
c) prepoziţie;
d) altă interpretare.


21. Nu conţine diftongi cuvântul:
a) mescioară;
b) pleacă;
c) plouă;
d) chiar.


22. Propoziţia subordonată din fraza: N-are rost să mai insişti atâta. este:
a) PR;
b) SB;
c) CD;
d) CM.


23. Precizaţi seria derivatelor cu prefixul extra- :
a) extragere, extraneu, extract, extrafor, extraplat;
b) extraordinar, extraterestru, extraplat, extragalactic, extradur;
c) extraplat, extract, extrafor, extraordinar;
d) extraneu, extrapola, extracurent, extragalactic, extract.


24. Indică valoarea morfologică a cuvântului câteşipatru:
a) numeral distributiv;
b) numeral multiplicativ;
c) numeral colectiv;
d) numeral adverbial.


25. Precizaţi seria de cuvinte care fac parte din aceeaşi familie lexicală:
a) floare, floră, înflori, florilegiu, floricică;
b) mână, (a) mănui, (a) mâna, manual, mânuţă;
c) moară, moarat, morărit, morăriţă, morar;
d) fi, fire, (a) fiinţa, fiinţă, nefiinţă.


26. În versul eminescian ,,Preot deşteptării noastre, semnelor vremii profet...", există, indiferent de ordine:
a) două atribute în genitiv şi unu în dativ;
b) patru atribute în genitiv;
c) trei atribute în dativ şi unu în genitiv;
d) patru atribute în dativ.


27. Precizaţi valoarea morfologică a lui o din enunţul: Cu o floare nu se face primăvară.:
a) articol nehotărât;
b) pronume personal cu valoare neutră (fără funcţie sintactică);;
c) adjectiv pronominal nehotărât;
d) numeral cardinal, cu valoare adjectivală.


28. Litera i redă o semivocală în toate cuvintele din seria:
a) iepure, vizitiu, iubire, cui, cuibar;
b) iureş, iarnă, iepure, tei, mâine;
c) pâine, câine, zglobiu, iubire, iaca;
d) iaca, precum, pionier, ionizare, iubit, ţuică.


29. Precizează câte cuvinte obţinute prin conversiune sunt în enunţul: ,, Spusele sale pline de o mare tristeţe ne-au impresionat puternic şi, în sinea noastră, îl priveam ca pe un urgisit al soartei.":
a) trei;
b) patru;
c) cinci;
d) şase.


30. Noul DOOM acceptă următoarele despărţiri în silabe:
a) subli-ni-a/sub-li-ni-a, tra-nsfug/trans-fug, mono-cu-lar/mon-o-cu-lar;
b) su-bli-ni-a/sub-li-ni-a, tran-sfug/trans-fug, mo-no-cu-lar/mon-o-cu-lar;
c) su-bli-nia/sub-li-ni-a, tran-sfug/trans-fug, mo-no-cu-lar/mon-o-cular;
d) su-blini-a/sub-li-ni-a, tran-sfug/tra-ns-fug, mo-no-cu-lar/mono-cular.


31. Conform criteriului semantic, sufixele ,,-uc", ,,-uş", ,,-iţă" sunt:
a) augmentative;
b) diminutive;
c) de agent;
d) colective.


32. În enunţul:,,L-am văzut cu propriii mei ochi." vocala i apare:
a) de 6 ori;
b) de 5 ori;
c) de 4 ori;
d) de 2 ori.


33. Există, cel puţin, câte un hiat în toate cuvintele din seria:
a) eufonic, acuarela, infailibil;
b) trotuar, copiii, european;
c) rouă, plourând, aurii;
d) poliţiei, Georgiana, leandru.


34. Neologismele împrumutate indirect (cult, savant) provin din:
a) franceză, italiană, engleză, engleză-americană, rusă;
b) germană, bulgară, maghiară, turcă, slavă;
c) poloneză, ucraineană, rusă, franceză, germană;
d) familia limbilor romanice.


35. Se scriu şi se pronunţă corect:
a) grijă, şarjă, bandajări, proteja, golaşe, jurământ;
b) grijă, şarje, bandajări, proteja, golaşă, jurământ;
c) grije, şarjă, bandajări, proteja, golaşă, jurământ;
d) grijă, şarjă, bandajări, proteja, golaşă, jurământ.


36. Cuvântul a din secvenţa ,, impresia a doi dintre ei" este:
a) articol genitival;
b) articol demonstrativ;
c) prepoziţie;
d) pronume demonstrativ.


37. Propoziţia subordonată din fraza: Să trăieşti înseamnă să mori câte un pic. este:
a) SB;
b) CD;
c) CM;
d) PR.


38. Avem un împrumut din limba slavă în:
a) blajin;
b) uriaş;
c) moft;
d) politicos.


39. Se scriu şi se pronunţă corect:
a) plajă, trufaşă, vrajă, îmbrăţişări, aşezământ, îngreşăm;
b) plajă, trufaşă, vrajă, îmbrăţişări, aşezământ, îngrăşăm;
c) plajă, trufaşă, vraje, îmbrăţişări, aşezământ, îngrăşăm;
d) plaje, trufaşă, vrajă, îmbrăţişări, aşezământ, îngrăşăm.


40. Cuvântul subliniat din enunţul:Vi s-a mai transmis cevaimportant este:
a) complement circumstanţial de mod/ adverb de mod;
b) atribut adverbial/ adverb de mod;
c) atribut adjectival/ adjectiv calificativ, Nominativ;
d) atribut adjectival/ adjectiv calificativ, Acuzativ.


41. Câte completive directe există în fraza următoare (indiferent de ordine)? ,,[...] destul că ştie să scrie, să facă socoteală pe hârtie, să citească în toate cărţile, ba chiar şi să cânte în strană." (I.Slavici):
a) două;
b) trei;
c) patru;
d) cinci.


42. Cuvântul subliniat din enunţul: Ar fi trebuit să se vândă măcar un cap de aţă. este:
a) atribut adjectival/ numeral cardinal cu valoare adjectivală, Acuzativ;
b) atribut adejctival/ numeral cardinal cu valoare adjectivală, Nominativ;
c) atribut adjectival/ adjectiv pronominal nehotărât, Nominativ;
d) articol nehotărât, fără funcţie sintactică.


43. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:
a) e-mail, glau-com, Ti-be-ri-u, de-ta-liu;
b) e-ma-il, gla-u-com, Ti-be-riu, de-ta-liu;
c) e-mail, glau-com, Ti-be-riu, de-ta-liu;
d) e-ma-il, gla-u-com, Ti-be-ri-u, de-ta-liu.


44. În versurile eminesciene ,,Somnul, vameş vieţii,/ Nu vrea să-mi ieie vamă.", există:
a) un atribut în acuzativ şi unu în dativ;
b) un atribut în acuzativ şi unu în genitiv;
c) un atribut în nominativ şi unu în dativ;
d) un atribut în nominativ şi unu în genitiv.


45. Fraza ,, Trecându-i prin cap că s-ar putea epuiza biletele, a plecat mai din timp." conţine o subordonată:
a) temporală;
b) cauzală;
c) subiectivă;
d) completivă directivă.

eXTReMe Tracker