Test română sesiunea noiembrie 2005

1. Cuvântul care aparţine vocabularului fundamental este:

a. noapte
b. abea
c. nonşalant
d. megieş

2. Cuvintele "ieftin", "sătul", "sălbatic", "vesel" au antonimele cuprinse în seria:

a. scump, flămând, pădureţ, exuberant
b. avantajos, satisfăcut, nedomesticit, voios
c. scump, flămând, domestic, trist
d. scump, flămând, domestic, jovial

3. Cuvântul format prin derivare cu ajutorul sufixului "-ar" este:

a. trotuar
b. morar
c. măgar
d. măcelar

4. Cuvântul corect despărțit în silabe este:

a. de-ce-mbri-e
b. noa-pte
c. du-mnea-ta
d. ne-aș-tep-ta-te

5. Diftongul "ea" se află în cuvântul:

a. seară
b. păreau
c. era
d. terapeut

6. În seria de cuvinte "familia", "lumea", "acelea", "ideal", "poartă" numărul celor care conțin vocale în hiat este de:

a. două
b. patru
c. trei
d. cinci

7. Seria care conține numai substantive de genul neutru este:

a. băiat, erou, vacanță, picior
b. ureche, mal, pupăză, tei
c. drum, leac, ajutor, cuvânt
d. faptă, vorbă, grijă, funie

8. În enunțul: "Casa lor era pe marginea lacului", cuvântul subliniat are valoare morfologică de:

a. pronume personal
b. pronume posesiv
c. pronume reflexiv
d. adjectiv pronominal posesiv

9. Valoarea morfologică și cazul cuvântului "acela" din enunțul: "Acela a fost cel mai bun sfat pe care mi l-a dat" sunt:

a. pronume demonstrativ de apropiere, cazul nominativ
b. pronume demonstrativ de depărtare, cazul nominativ
c. pronume demonstrativ de identitate, cazul nominativ
d. pronume demonstrativ de depărtare, cazul acuzativ

10. Cazul substantivului propriu din enunțul: "Moldova este un ținut mirific" este:

a. acuzativ
b. nominativ
c. dativ
d. vocativ

11. În enunțul: "Privesc, prin ușa întredeschisă, furtuna care stă să izbucnească", verbele sunt:

a. nepredicative
b. auxiliare
c. copulative
d. predicative

12. Formele de gerunziu și participiu ale verbului "a alerga" sunt:

a. aleargă, alergat
b. de alergat, alergat
c. alergând, alergat
d. a alerga, alergând

13. În sintagmele: "linie dreaptă", "cântă bine", "cartea este interesantă", "prietenie durabilă", "vorbește tare", numărul adjectivelor este de:

a. trei
b. cinci
c. patru
d. două

14. După scopul comunicării, felul propoziției: "Fugi, Ioane!" este:

a. imperativă
b. exclamativă
c. interogativă
d. enunțiativă propriu-zisă

15. În versurile: "Porniserăm din văi adânci / Și ne târâm acum pe brânci / Să nu ne prind-Osman de veste / Că năzuim la deal spre creste" există:

a. trei predicate
b. două predicate
c. cinci predicate
d. patru predicate

16. Enunțul în care există un atribut adjectival este:

a. Dimineața era fermecătoare
b. Negurile pluteau în văzduhul adânc
c. Din mesteacănul de-afară cad frunzele
d. M-au trezit glasurile copiilor

17. Propoziția alcătuită după structura: subiect + predicat + complement direct + complement circumstanțial de loc, este:

a. Măriei i-am cumpărat o carte de aventuri
b. Romanul parc interesant
c. Elevul ascultă profesorul cu atenție
d. Mihai construiește o casă pe marginea lacului

18. În enunțul: "I-a plăcut filmul", cuvântul subliniat are funcție sintactică de:

a. complement indirect
b. complement direct
c. subiect
d. atribut

19. Fraza care conține o propoziție completivă directă este:

a. Îl sfătuiesc să plece la Paris repede
b. A povestit tuturor supărarea care privea discuția de ieri
c. Călăul taie capul care se pleacă
d. Cartea care este pe birou este un best-seller

20. Propoziția subiectivă introdusă prin conjucția „că” se află în fraza :

a. Cred că se va însănătoși repede
b. Problema este că nu a reușit
c. Este bine că s-a pregătit pentru examen
d. Ideea că vom pleca împreună este inspirată

21. Cuvântul "a dezmorți" se încadrează în familia lexicală a termenului:

a. mort
b. moarte
c. a muri
d. a amorți

22. Seria care conține numai cuvinte compuse este:

a. tustrei. Baba- Novac, frumusețe, binefacere
b. atotputernic, eleganță. Anul Nou, a binevoi
c. fiindcă, miazănoapte, tustrei, de-a v-ați ascunselea
d. însângerat, cuminte, despre, trei-frați-pătați

23. Locuțiunea care cuprinde cuvântul "față" este:

a. față străvezie
b. a da pe față
c. a se da pe față cu ceva
d. față palidă

24. Cuvântul corect scris este:

a. ușe
b. angajem
c. smeu
d. caznă

25. Cuvântul al cărui accent stă pe silaba finală este:

a. caracter
b. linie
c. ianuarie
d. farmec

26. Cuvântul "dreptunghi" se desparte corect în silabe astfel:

a. drep-tunghi
b. drep-tun-ghi
c. drept-unghi
d. dre-ptunghi

27. În propoziția: "Mulțumită colegilor mei am plecat la mare" există:

a. o parte de vorbire neflexibilă și 5 părți de vorbire flexibile
b. 2 părți de vorbire neflexibile și 4 părți de vorbire flexibile
c. 6 părți de vorbire flexibile
d. 3 părți de vorbire neflexibile și 3 părți de vorbire flexibile

28. Propoziția care conține un verb copulativ este:

a. Îmi pare rău de rezultat
b. Copilul a fost certat de mama
c. Timbrul era foarte valoros
d. Afară e o linie de mormânt

29. Enunțul al cărui predicat este exprimat prin verb la diateza reflexivă este:

a. Copiii se joacă în grădină
b. El își aduce aminte de vacanță
c. Adrian și-a uitat bicicleta acasă
d. Plăcinta a fost mâncată de ea

30. Forma corectă a imperativului este:

a. nu fă
b. nu zi
c. nu te du
d. nu face

31. Seria care conține o prepoziție specifică genitivului este:

a. prin, grație, conform, peste
b. contrar, mulțumită, asupra, cu
c. datorită, asemeni, despre, din
d. contrar, din, pe, potrivit

32. Enunțul în care există un pronume demonstrativ în nominativ cu funcția sintactică de nume predicativ este:

a. Aceea este cea mai bună elevă din clasă
b. L-am întâlnit pe acela
c. Florile sunt pentru aceasta
d. Fratele meu este acela

33. În enunțul: "A hotărât să cheltuiască jumătate din câștig" numeralul este:

a. fracționar, valoare substantivală
b. fracționar, valoare adjectivală
c. fracționar, valoare adverbială
d. colectiv, valoare substantivală

34. Subiectul din propoziția: "Învățam mai bine anul trecut" este:

a. subînțeles
b. exprimat
c. nedeterminat
d. inclus

35. Propoziția al cărei subiect este exprimat prin verb la supin este:

a. De cântat este ușor
b. A citi este o plăcere pentru elevi
c. Se aude plouând
d. Mașina este de cusut

36. În enunțul: "Iarna ninge", cuvântul subliniat are funcție sintactică de:

a. subiect
b. complement circumstanțial de timp
c. complement direct
d. complement indirect

37. În propoziția: "Ești ostenit. Așază-te lângă mine!" predicatele sunt:

a. ambele verbale
b. ambele nominale
c. primul verbal, al doilea nominal
d. primul nominal, al doilea verbal

38. În fraza: "Dimineața era măreață, neguri fumegânde pluteau în văzduhul adânc" raportul dintre propoziții este de:

a. coordonare prin juxtapunere
b. coordonare prin joncțiune
c. subordonare
d. interdependență

39. În enunțul: "Moromete avea acel fel uimitor al său de a fi, de a vedea lumea și faptele" cuvântul subliniat are funcție sintactică de:

a. predicat verbal
b. subiect
c. atribut
d. complement direct

40. Fraza care conține o propoziție subiectivă având ca regent un adverb predicativ este:

a. Este sigur că vom pleca
b. Negreșit că vom pleca
c. Era firesc să vină mai devreme
d. Este foarte posibil să fi întârziat ieri

41. Cuvântul care face parte din familia lexicală a termenului "mână" este:

a. mănușă
b. manufactură
c. manichiură
d. manuscris

42. În enunțul: "Pe fereastra întredeschisă intra aerul proaspăt al dimineții" cuvântul subliniat s-a format prin:

a. derivare cu sufix
b. derivare cu prefix
c. derivare parasintetică
d. conversiune

43. Sinonimul neologic al locuțiunii: "nod in papură" este:

a. pricină
b. pretext
c. prilej
d. temei

44. În versul: "Tăciunii-n vatră dau lumină", numărul cuvintelor care conțin diftongul este de:

a. trei
b. două
c. patru
d. unu

45. În construcția "înaintea bătrânei" apar:

a. 8 vocale și o semivocală
b. 9 vocale
c. 7 vocale și 2 semivocale
d. 6 vocale și 3 semivocale

46. Cuvântul corect despărțit în silabe este:

a. in-e-gal
b. cop-er-tă
c. zoo-lo-gic
d. a-rctic

47. În propoziția: „A dat fân la cai" cuvântul subliniat are valoare morfologică de:

a. prepoziție
b. verb predicativ
c. verb copulativ
d. verb auxiliar

48. În enunțul: "Scriitorul a inchinat numeroase pagini celebrului munte " cuvintele subliniate sunt:

a. ambele în genitiv
b. ambele în dativ
c. primul în dativ, al doilea în nominativ
d. primul în genitiv, al doilea în nominativ

49. În enunțul: "Prietenul meu este nespus de trist” structura subliniată reprezintă:

a. adjectiv la gradul superlativ absolut
b. adverb + prepoziție + adjectiv
c. locuțiune adverbială + adjectiv
d. locuțiune prepozițională + adjectiv

50. În propoziția: "S-a așezat înaintea ta " există:

a. pronume posesiv, caz acuzativ
b. pronume posesiv, caz genitiv
c. adjectiv pronominal posesiv, caz acuzativ
d. adjectiv pronominal posesiv, caz genitiv

51. În propoziția: "Îi este milă de animale", structura subliniată este alcătuită din:

a. pronume personal în dativ + verb predicativ + substantiv în nominativ
b. pronume personal în dativ + verb copulativ + substantiv în nominativ
c. pronume personal în dativ + verb copulativ + substantiv în acuzativ
d. pronume personal în dativ + verb predicativ + substantiv în acuzativ

52. În propoziția: "Ce frumos cântă!" cuvântul "ce" este:

a. pronume interogativ
b. adverb de mod
c. adjectiv pronominal interogativ
d. interjecție

53. În propoziția: "S-a oprit în față", grupul de cuvinte "în față" este:

a. prepoziție + substantiv nearticulat
b. locuțiune prepozițională
c. locuțiune adverbială
d. prepoziție + adverb

54. În enunțul „De bucuros ce eram am început să cânt”:

a. complement indirect
b. complement circumstanțial de scop
c. nume predicativ
d. complement circumstanțial de cauză

55. În enunțul: „Dragă prietene, am primit scrisoarea ta”, cuvântul subliniat este:

a. atribut adjectival, caz vocativ
b. fără funcție sintactică, caz vocativ
c. atribut adjectival, caz nominativ
d. subiect, caz nominativ

56. În fraza: „Nu întotdeauna mașina e ce-și închipuie omul”, predicatul primei propoziții este:

a. nominal
b. nominal incomplet
c. verbal
d. exprimat prin verb impersonal

57. Fraza care conține o propoziție predicativă este:

a. Se făcea că eram la mare și ne plimbam pe faleză
b. Părea că totul s-a terminat
c. Îmi pare că te lauzi cam mult
d. Soluția aceasta pare să fie rezonabilă

58. În fraza: "El nu este cum mi l-am închipuit" propoziția subordonată este:

a. circumstanțială de mod
b. predicativă
c. subiectivă
d. atributivă

59. Fraza care conține o propoziție circumstanțială de timp este:

a. A venit la noi când a fost seceta aceea mare
b. A venit la noi în vara când a fost seceta aceea mare
c. Nu se știe când se va însănătoși
d. Problema este când se va însănătoși

60. Fraza care conține o propoziție completivă directă având ca termen regent o interjecție este:

a. Hai să-ți arăt ceva
b. Vino să-ți arăt ceva
c. Iată că ne-am întâlnit
d. Hai să ne jucăm