Inapoi

Testul din anul 2007, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Este corectă forma:
a) aspectos;
b) proroc;
c) influienţa.


2. Există hiat în toate cuvintele din seria:
a) muzee, linear, boreal;
b) alee, iată, Mioara;
c) ouă, coordonator, erau.


3. Este accentuat pe prima silabă cuvântul:
a) testare;
b) colectivitate;
c) saună.


4. Cratima e utilizată corect în:
a) văzu-tu-mi-l-ai;
b) văzutu-mi-l-ai;
c) văzutu-mi-l-a-i.


5. Accentul e pus corect în:
a) cazuístică;
b) díscreditare;
c) litúrghie.


6. Sunt incorect scrise toate cuvintele din seria:
a) înşală, aşază, agreiază, bruiază;
b) înşală, aşază, agreează, bruează;
c) înşeală, aşează, agreează, bruează.


7. Structura triftongului din cuvântul ,,chinezoaică" este:
a) vocală, semivocală, vocală;
b) semivocală, vocală, semivocală;
c) semivocală, semivocală, vocală.


8. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele:
a) a-tlet, ca-blu, glau-com;
b) at-let, ca-blu, gla-u-com;
c) a-tlet, cab-lu, gla-u-com.


9. Forma corectă a imperativului este:
a) nu fă! ;
b) nu fii! ;
c) nu fi! .


10. Cuvântul ,,fiindcă" are în structură:
a) un diftong;
b) un hiat;
c) un triftong.


11. Cuvintele ,,anual" şi ,,anuar" sunt:
a) cuvinte compuse;
b) sinonime;
c) paronime.


12. Sensul cuvântului ,,nunţiu" este:
a) prelat-ambasador;
b) nuntire;
c) mariaj.


13. Sensul neologismului ,,summum" este:
a) sport japonez;
b) culme care nu poate fi depăşită;
c) sumă.


14. Indicaţi varianta în care neologismul este folosit corect:
a) un fascicol de raze;
b) un fascicul de raze;
c) o fasciculă de raze.


15. Indicaţi enunţul în care paronimul este folosit corect:
a) A cumpărat atlas pentru rochie;
b) A gerat bine întreprinderea în această perioadă;
c) A citat un adagio în sprijinul afirmaţiilor.


16. Substantivele ,,dreptunghi, fărădelege, bunăstare" sunt formate prin:
a) compunere prin contopire;
b) derivare cu prefix;
c) compunere prin alăturare.


17. Cu prefixul ,,pre-" se pot forma:
a) substantive;
b) numerale;
c) adverbe.


18. Substantivul ,,ai (usturoi)" este:
a) regionalism;
b) termen popular;
c) arhaism.


19. Sinonimul cuvântului ,,a exulta" este:
a) a extrage;
b) a proslăvi;
c) a simţi o mare bucurie.


20. Sinonimul cuvântului ,,fastidios" este:
a) luxos;
b) fastuos;
c) plicticos.


21. Indică seria care conţine exclusiv forme corecte: 1.funeralii; 2.angro; 3.strangula; 4.lubrifiant :
a) 2, 3, 4;
b) 1, 3, 4;
c) 1, 2, 3.


22. Expresia ,,a pune piciorul în prag" semnifică:
a) a se întrece cu cineva;
b) a-şi impune punctul de vedere;
c) a avea o credinţă autentică.


23. Antonimul lui ,,incasabil" este:
a) fezabil;
b) friabil;
c) fiabil.


24. Rădăcina cuvântului ,,precumpănitoare" este:
a) cumpăn-;
b) precumpăni;
c) cumpănă.


25. Sunt corect scrise cuvintele:
a) prim ajutor, repaus, ghetou, intrepid;
b) prim-ajutor, repaos, ghetou, întreprid;
c) prim-ajutor, repaos, gheto, întreprid.


26. Prima formă este corectă în:
a) leader / lider;
b) aliură / alură;
c) pulover / pulovăr.


27. Rădăcina cuvântului ,,neprelucrare" este:
a) prelucra;
b) lucra;
c) lucr-.


28. Aparţin aceleiaşi familii lexicale:
a) sprint, sprinţar, şpriţ;
b) pădurice, păduros, împădurire;
c) funebră, funerar, fontă.


29. Formele corecte sunt în seria:
a) dacoromân, albaiulian;
b) daco-român, alba iulian;
c) dacoromân, alba-iulian.


30. Cuvintele ,,basc, trac, lin" pot intra în relaţie de:
a) paronimie;
b) polisemantism;
c) omonimie.


31. Paronimul utilizat corect apare în:
a) Zăcămintele petroliere sunt o bogăţie naţională;
b) Domnitorii îi investeau pe boieri;
c) Împăratul a dat sfoară în ţară că-şi mărită fata.


32. Sunt perechi anotonimice grupurile din seria:
a) nevinovat / culpabil, finalizat / neîncheiat, ;
b) a frapa / a şoca, curent / frecvent;
c) crud / proaspăt, emfatic / afectat.


33. Indicaţi seria în care apar cuvinte derivate cu prefixul ,,sub-":
a) subiect, subit;
b) sublim, substantiv;
c) sublinia, subintitula.


34. Cuvântul care aparţine vocabularului fundamental este:
a) megieş;
b) faptă;
c) nonşalant.


35. Sinonimul neologic pentru verbul ,,a opri" este:
a) a sista;
b) a întrerupe;
c) a înceta.


36. În fraza ,,Nu ştie ceea ce trebuie să facă" cuvintele subliniate sunt:
a) pronume relativ, nominativ, subiect;
b) pronume relativ, nominativ, complement direct;
c) pronume relativ, acuzativ, complement direct.


37. În fraza ,,Ce crezi că-i place?" cuvântul subliniat este:
a) adverb de mod, complement circumstanţial de mod;
b) pronume interogativ, subiect;
c) pronume interogativ, complement direct.


38. În enunţul ,,Face gesturi contrare bunuluisimţ" cuvântul subliniat este:
a) substantiv, dativ, complement indirect;
b) substantiv, genitiv, atribut substantival;
c) substantiv, nominativ, subiect.


39. Identificaţi seria care cuprinde numai conjuncţii subordonatoare:
a) şi, încât, dar, iar;
b) deci, când, însă, sau;
c) că, fiindcă, să, dacă.


40. În enunţul ,, Afară-i toamnă." , ,,-i" este:
a) articol hotărât;
b) verb predicativ;
c) pronume personal.


41. În enunţul ,,Dânşii au plecat" cuvântul subliniat este:
a) pronume de întărire;
b) pronume personal;
c) pronume de politeţe.


42. În enunţul: ,,Fratelui tău i s-a spus asta" , ,,tău" este în cazul:
a) nominativ;
b) dativ;
c) genitiv.


43. Cuvântul ,,ce" din enunţul ,,Ce frumoasă eşti!" este:
a) adverb;
b) adjectiv relativ;
c) pronume relativ.


44. În enunţul ,,Un băiat învaţă, altul se plimbă", ,,un" este:
a) adjectiv pronominal nehotărât;
b) articol nehotărât;
c) numeral.


45. În enunţul ,,A cumpărat nişte cafea." , ,,nişte" este:
a) adjectiv pronominal nehotărât;
b) articol nehotărât;
c) adverb de mod.


46. În enunţul ,,Problemele acelea au fost formulate corect, rezolvarea lui a fost greşită. " , ,,acelea" şi ,,lui" sunt:
a) atribut adverbial, atribut adjectival;
b) atribut pronominal, atribut adjectival;
c) atribut adjectival, atribut pronominal.


47. În enunţul ,,Din verde a devenit roşu.", ,,din verde" este:
a) complement circumstanţial de mod, substantiv;
b) complement indirect, adverb de mod;
c) complement indirect, adjectiv.


48. În enunţul ,,Ai noştri tineri la Paris învaţă . . . ", ,,ai noştri" este:
a) pronume posesiv, acuzativ, atribut adjectival;
b) pronume posesiv, genitiv, atribut adjectival;
c) adjectiv pronominal posesiv, nominativ, atribut adjectival.


49. Ce funcţie are ,,ai cui" din enunţul ,,Nu ştiu ai cui sunt banii":
a) atribut pronominal;
b) nume predicativ;
c) complement indirect.


50. În enunţul ,,Dragă mamă, mi-e dor de tine." , ,,dragă" este:
a) fără funcţie sintactică în vocativ;
b) atribut adjectival în vocativ;
c) atribut adjectival în nominativ.


51. În enunţul ,,Pe ce te bazezi?" , ,,pe ce" este:
a) pronume interogativ, acuzativ, complement indirect;
b) pronume interogativ, acuzativ, complement direct;
c) pronume relativ, acuzativ, complement indirect.


52. În enunţul ,,Nu sunt ce par a fi.", ,,ce" şi ,,a fi" sunt:
a) pronume relativ, nominativ, nume predicativ - verb copulativ, nume predicativ;
b) adjectiv relativ, acuzativ, atribut adjectival - verb copulativ, complement direct;
c) pronume relativ, acuzativ, complement direct - verb copulativ, nume predicativ.


53. În enunţul ,,Nu vin din pricina alor tăi." , ,,din pricina alor tăi" este:
a) pronume posesiv, acuzativ, complement circumstanţial de cauză;
b) pronume posesiv, genitiv, atribut pronominal;
c) pronume posesiv, genitiv, complement circumstanţial de cauză.


54. Pronumele reflexiv nu are funcţie sintactică în :
a) Mi-am cumpărat o carte;
b) Mi-am pus ghiozdanul în bancă;
c) Totul s-a petrecut în mod neaşteptat.


55. În enunţul ,,E un imobil deasupra căruia sunt montate antene.", ,,deasupra căruia" se analizează:
a) pronume relativ, genitiv, atribut pronominal;
b) pronume relativ, genitiv, complement circumstanţial de loc;
c) pronume relativ, dativ, complement circumstanţial de loc.


56. Marcaţi analiza corectă a frazei ,,Ajunge să-l contrazici, ca el să-ţi poarte pică până mori":
a) PP, SB, CNS, CCT;
b) PP, CD, CNS, AT;
c) PP, PR, CCZ, CCT.


57. Marcaţi analiza corectă a frazei ,,Dacă ai învăţat înseamnă că vei reuşi":
a) CDŢ, PP, CD;
b) CDŢ, PP, PR;
c) SB, PP, PR.


58. Marcaţi analiza corectă a frazei ,,Unde te-am trimis eu şi unde ai ajuns":
a) PP, CCL;
b) PP, PP;
c) CCL, PP.


59. Marcaţi analiza corectă a frazei ,,Nu-mi convine ce mi s-a spus":
a) PP, SB;
b) PP, CD;
c) PP, PR.


60. Subordonata din fraza ,,Dându-mi seama că am greşit , mi-am cerut scuze" este:
a) CD;
b) CS;
c) CI.
eXTReMe Tracker