Inapoi

Testul din anul 2012, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. În cuvintele moară, cooptare, aortă, oameni, litera o notează:
a) semivocală, vocală, vocală, semivocală;
b) vocală, semivocală, semivocală, vocală;
c) semivocală, vocală, semivocală, vocală;
d) semivocală, vocală, semivocală, vocală.


2. Triftongii sunt formați din:
a) trei vocale;
b) o vocală + o consoană + o vocală;
c) o semivocală + o semivocală + o semivocală;
d) o semivocală + o vocală + o semivocală.


3. Hiatul reprezintă distribuția în silabe diferite a grupului de sunete format din:
a) vocală + consoană;
b) vocală + vocală;
c) vocală + semivocală;
d) semivocală + semivocală.


4. Cuvintele taxare, examen sunt alcătuite din:
a) șase litere și șase sunete;
b) șase litere și șapte sunete;
c) șase litere și cinci sunete;
d) șapte litere și șapte sunete.


5. Precizați seria alcătuită exclusiv din cuvinte corect scrise:
a) caldean, maramureșean, gorjean, corean;
b) caldeean, maramureșean, gorjan, coreean;
c) caldeian, maramureșan, gorjan, coreian;
d) caldeean, maramureșean, gorjean, coreean.


6. Precizați seria alcătuită exclusiv din cuvinte corect scrise:
a) gheară, gheață, cheag, dezgheață;
b) ghiară, ghiață, cheag, dezgheață;
c) gheară, ghiață, cheag, desgheață;
d) ghiară, gheață, chiag, dezghiață.


7. În cuvintele țeapă, iepuri, treabă, coercitiv, litera e notează:
a) semivocală, vocală, vocală, semivocală;
b) semivocală, semivocală, semivocală, vocală;
c) vocală, semivocală, semivocală, vocală;
d) semivocală, vocală, vocală, vocală.


8. Precizați seria în care toate cuvintele conțin diftongi:
a) proaspăt, respectuos, tăciune, toartă;
b) douăzeci, iesle, noapte, stoarce;
c) ateu, a coabita, coasă, coroiat;
d) aer, eu, îndoială, soartă.


9. Indicați seria care conține formele corecte ale numeralelor 14, 16, 18:
a) patrusprezece, șasesprezece, optsprezece;
b) paisprezece, șaisprezece, optsprezece;
c) paisprăzece, șasesprezece, optsprezece;
d) patrusprăzece, șaisprezece, optusprezece.


10. Precizați seria formată numai din cuvinte care conțin exclusiv hiat:
a) aisberg, conștiincios, evlavios, gerunziu;
b) evazionist, fastuos, invazie, muchie;
c) aidoma, eliziune, holocaust, uraniu;
d) litigiu, terțiar, hermeneutică, august.


11. Precizați seria de cuvinte în care x se pronunță cs:
a) exact, hexagon, galaxie, lexic;
b) exercițiu, expoziție, expresie, fix;
c) axiomă, box, exemplu, claxon;
d) anexă, ax, exod, asfixia.


12. Precizați seria care conține exclusiv regionalisme:
a) barabulă, curechi, harbuz, păpușoi;
b) barabulă, dulău, iesle, uliță;
c) amnar, armăsar, curechi, harbuz;
d) curechi, harbuz, imaș, potecă.


13. Alătați care serie conține numai cuvinte din fondul principal lexical:
a) când, a contesta, convoi, a muri;
b) a bea, a da, el, mare;
c) alean, energie, a face, dar;
d) bere, crater, matale, vâlcea.


14. Precizați care este sinonimul cuvântului incipient:
a) inițial;
b) intermediar;
c) inatacabil;
d) intermitent.


15. Cărei formulări îi corespunde cuvântul insipid:
a) fără miros;
b) fără gust;
c) fără tact;
d) fără caracter.


16. Precizaţi sinonimul neologic al cuvântului îngâmfat:
a) indolent;
b) insolent;
c) infatuat;
d) insidios.


17. Precizaţi seria care conţine numai neologisme:
a) satiră, carne, acaret, impresie;
b) sarafan, getic, buzunar, ac;
c) stucatură, pace, cronică, damigeană;
d) sarafan, reclamă, omagiu, satiră.


18. Precizaţi seria formată numai din cuvinte care au o pereche omonimică:
a) adagiu, liliac, pol, somn;
b) capitel, monah, pompă, rasă;
c) legat, pupilă, sinus, mandarin;
d) atlaz, râs, rug, val.


19. Precizaţi seria sinonimică din care au fost excluse neologismele:
a) ager, sprinten, dibaci, perspicace;
b) aiurit, zăpăcit, zănatic, zurliu;
c) agitat, neliniştit, tulburat, nervos;
d) abrupt, cavernos, pieziş, pieptiş.


20. Precizaţi sensul neologismului a abroga:
a) a modifica o lege;
b) a suprima o lege;
c) a promulga o lege;
d) a ratifica o lege.


21. Precizaţi seria formată numai din cuvinte care au o pereche omonimică:
a) carieră, falangă, milă, vară;
b) truc, bursă, lamă, libret;
c) clan, ham, jantă, roşie;
d) aport, bor, buf, cer.


22. Precizaţi sensul neologismului privativ:
a) cu privire la proprietatea particulară;
b) care protejează;
c) care exprimă lipsa/excluderea;
d) care indică penuria/sărăcia.


23. Precizaţi seria de antonime ale cuvintelor: benefic, cacofonie ,creditor, viciu:
a) binefăcător, armonie, încrezător, nărav;
b) binecuvântat, rezonanţă, neîncrezător, obicei;
c) malefic, eufonie, debitor, virtute;
d) beneficiar, dezorganizare, necredul, calitate.


24. Precizaţi sinonimul cuvântului a incrimina:
a) a nesocoti;
b) a acuza;
c) a colporta;
d) a denunţa.


25. Între cuvintele parcimonios şi generos relaţia semantică este de:
a) sinonimie;
b) antonimie;
c) paronimie;
d) omonimie.


26. Precizaţi seria care conţine numai perechi de sinonime:
a) flagrant - fragrant, mediat - mijlocit, daună - prejudiciu;
b) a blama - a defăima, banal - anodin, bucolic - campestru;
c) efemer - peren, a ameliora - a optimiza, a persuada - a revoca;
d) angoasă - anxietate, resurecţie - stagnare, ezoteric - exclusiv.


27. Au gen, număr şi caz următoarele părţi de vorbire:
a) substantivul, articolul, adjectivul, pronumele;
b) numeralul, prepoziţia, adjectivul, articolul;
c) articolul, adjectivul, pronumele, verbul;
d) adverbul, pronumele, numeralul, conjuncţia.


28. Sunt părţi de vorbire flexibile:
a) substantivul, adjectivul, pronumele. conjuncţia;
b) pronumele, numeralul, adverbul, prepoziţia;
c) substantivul, pronumele, numeralul, verbul;
d) articolul, interjecţia, numeralul, prepoziţia.


29. Precizaţi varianta corectă :
a) Îi dau soră-mi o carte;
b) Îi dau sorei mele o carte;
c) Îi dau surorii mele o carte;
d) Îi dau soră-mii o carte.


30. Alegeţi seria care conţine utilizarea corectă a articolului genitival a:
a) vacanţa elevilor, studenţilor şi a profesorilor;
b) vacanţa elevilor, a studenţilor şi profesorilor;
c) vacanţa elevilor, a studenţilor şi a profesorilor;
d) vacanţa a elevilor, a studenţilor şi a profesorilor.


31. Precizaţi care serie este alcătuită numai din substantive defective de plural:
a) fotbal, gloată, planetariu, ură;
b) aur, fier, gloată, încredere;
c) curaj, încredere, stol, univers;
d) aur, fier, fotbal, sete.


32. Precizaţi seria care conţine exclusiv cuvinte defective de singular:
a) foale, pomeţi, spaghete, şale;
b) binale, ochi, zoaie, zori;
c) binale, pomeţi, puzderii, zori;
d) foale, ochi, spaghete, zori.


33. Precizaţi seria care conţine exclusiv adjective fără grad de de comparaţie:
a) carnal, mijlociu, minier, ulterior;
b) felin, competent, optim, suspicios;
c) darnic, indiferent, împărătesc, pulmonar;
d) aglomerat, desăvârşit, preţios, abil.


34. Precizați valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următorul enunț: Nu avea decât o obsesie: să scrie și el măcar o poezie.:
a) articol nehotărât, articol nehotărât;
b) numeral cardinal, numeral cardinal;
c) articol nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât;
d) numeral cardinal, adjectiv pronominal nehotărât.


35. Seria formată numai din forme corecte de G - D articulate cu articol hotărât este:
a) dansul țigancei, furca țărăncei, capătul cozii, puii cloștei;
b) dansul tigăncei, furca țărancei, capătul coadei, puii cloștii;
c) dansul țigăncii, furca țărăncii, capătul cozii, puii cloștii;
d) dansul țigăncei, furca țărancii, capătul coadei, puii cloștei.


36. Cuvântul o poate fi:
a) pronume personal, numeral cardinal, articol nehotărât, interjecție;
b) numeral cardinal, adverb, verb auxiliar, interjecție;
c) articol nehotărât, interjecție, numeral cardinal, prepoziție;
d) articol nehotărât, conjuncție, verb auxiliar, interjecție.


37. Precizați seria care conține exclusiv forme corecte de plural:
a) stâlpi ficși, creștini ortodoxi, cnezi viteji;
b) stâlpi fixi, creștini ortodocși, cneji vitezi;
c) stâlpi ficși, creștini ortodocși, cneji viteji;
d) stâlpuri fixe, creștini ortodoxi, cnezi viteji.


38. Precizați formele corecte de G - D:
a) ciocolatei, plăjii, vrajei, pașii;
b) ciocolății, plăjii, vrajei, pașei;
c) ciocolatei, plajei, vrăjii, pașii;
d) ciocolatei, plajei, vrajei, pașei.


39. Precizați seria formată exclusiv din locuțiuni/expresii:
a) câte și mai câte, de ispravă, bătaie de cap, cu noaptea-n cap;
b) cine știe cine, tot unul și unul, aruncătură de ochi, de după;
c) nu știu cine, numai piele și os, cai verzi pe pereți, până lângă;
d) nu știu cum, până spre, în față, precum să.


40. Precizaţi cazul cuvintelor subliniate din următoarele propoziţii (genitiv-G, dativ- D, acuzativ-Ac): 1.A acţionat împotriva noastră. 2.Era aidoma tatălui ei. 3.Contrar aşteptărilor noastre, a ştiut să facă faţă situaţiei. 4.S-a tras asupră-le de la mare distanţă. 5.Valoarea aa ce se pierduse nu a fost încă stabilită. :
a) 1.G, 2.G, 3.G, 4.D, 5.D;
b) 1.Ac, 2.D, 3.D, 4.D, 5.G;
c) 1.Ac, 2.G, 3.G, 4.D, 5.D;
d) 1.D, 2.G, 3.D, 4.Ac, 5.G.


41. Precizaţi clasa morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului subliniat în următorul enunţ: Ei au mărturisit totul.:
a) pronume nehotărât, complement direct;
b) adjectiv substantivizat, complement direct;
c) substantiv, complement direct;
d) substantiv, complement circumstanţial de mod.


42. Precizaţi clasa morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului subliniat în următorul enunţ: Fie ce-o fi!:
a) subiect, pronume relativ în N;
b) nume predicativ, pronume relativ în N;
c) complement direct, pronume relativ în Ac;
d) complement circumstanţial de mod, adverb.


43. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul:Nu puteai punepe vorbele lui niciun temei.:
a) complement direct;
b) complement indirect;
c) nume predicativ;
d) complement circumstanţial de loc.


44. Este incorect acordul între subiect şi predicat în contextul:
a) Toţi mi-au lipsit de la prezentare;
b) Va birui vitejia sau curajul?;
c) Eu sunt o persoană care ştiu multe;
d) Sunt o persoană care nu se păcăleşte aşa uşor.


45. Acordul între subiect şi predicat este corect în contextul:
a) O mulţime de oameni au plecat din oraş;
b) Mi s-a confirmat toate presupunerile;
c) Voi şi eu aţi venit la timp, tu ai întârziat!;
d) El şi voi au răspuns prompt.


46. Virgula a fost utilizată incorect în enunţul:
a) Ziaristul, văzuse întâmplarea în acel moment.;
b) Deşi neatentă, a sesizat zgomotul.;
c) Va veni, desigur, mâine!;
d) Vino, soro, mai repede!.


47. În enunţul Zilnic vecinul merge la gară. ordinea funcţiilor sintactice este următoarea:
a) subiect, predicat, atribut, complement direct;
b) complement circumstanţial de timp, subiect, predicat, complement circumstanţial de loc;
c) complement circumstanţial de mod, subiect, predicat, complement indirect;
d) atribut adjectival, subiect, predicat, complement circumstanţial de loc.


48. Precizaţi în ce poate fi contrasă ultima propoziţie din următorul enunţ: Obiceiul lui era să nu stea toată ziua.:
a) subiect;
b) complement direct;
c) nume predicativ;
d) atribut.


49. Precizați clasa morfologică și funcția sintactică ale cuvântului subliniat: Noaptea toată a dansat la o petrecere.:
a) substantiv în N, complement circumstanțial de timp;
b) adverb, complement circumstanțial de timp;
c) substantiv în Ac, complement circumstanțial de timp;
d) substantiv în N, subiect..


50. Precizați în ce poate fi contrasă ultima propoziție din enunțul:Dau cartea cui mi-o cere.:
a) subiect;
b) nume predicativ;
c) atribut;
d) complement indirect.


51. Propoziția subordonată din enunțul:Am vorbit despre ce a citit. este:
a) predicativă;
b) completivă indirectă;
c) completivă directă;
d) subiectivă.


52. Propoziția subordonată din enunțul:De bună seamă că va veni. este:
a) subiectivă;
b) predicativă;
c) completivă directă;
d) completivă indirectă.


53. Propoziția subordonată din enunțul:Locul unde m-am n[scut este departe. este:
a) circumstanțială de loc;
b) atributivă;
c) predicativă;
d) subiectivă.


54. În fraza: Oricând vii, ne bucurăm și îți promitem că te vom aștepta mereu! ordinea propozițiilor este:
a) principală, principală, completivă directă, completivă indirectă;
b) circumstanțială de timp, principală, principală, completivă directă;
c) circumstanțială de mod, predicativă, predicativă, completivă indirectă;
d) atributivă, predicativă, principală, subiectivă.


55. În enunțul ... să fi vrut, de mult i-aș fi făcut pe obraz ...(I.Creangă) propoziția subordonată este:
a) subiectivă;
b) circumstanțială de cauză;
c) circumstanțială de scop;
d) circumstanțială condițională.


56. Precizați tipul sintactic al propoziție subliniate din textul: ,,Muntele că-i munte și tot are doruri multe." (Folclor):
a) circumstanțială de cauză;
b) circumstanțială condițională;
c) circumstanțială concesivă;
d) atributivă.


57. Precizați tipul sintactic al propozițiilor subordonate din următorul text: A trebuit să mă supun și să mă abțin de la orice soluție radicală.:
a) completivă directă, completivă directă;
b) predicativă, predicativă;
c) predicativă, subiectivă;
d) subiectivă, subiectivă.


58. Precizați tipul sintactic al propoziției subordonate din următorul text: Și el pleosc o palmă de-l amețește.:
a) circumstanțială de scop;
b) circumstanțială consecutivă;
c) circumstanțială concesivă;
d) circumstanțială de mod.


59. Precizați tipul sintactic al celei de-a doua propoziții: Nu s-a putut gândi la asta acum, că n-a avut timp.:
a) circumstanțială de scop;
b) circumstanțială de timp;
c) circumstanțială de cauză;
d) consecutivă.


60. Ordinea propozițiilor din fraza Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o, îmi cer iertare dacă am vorbit prea mult.(Ș. Cioculescu) este:
a) principală, atributivă, principală, completivă indirectă;
b) principală, atributivă, atributivă, circumstanțială condițională;
c) principală, circumstanțială de scop, circumstanțială de scop, circumstanțială de cauză;
d) completivă directă, principală, atributivă, circumstanțială de scop.

eXTReMe Tracker