Inapoi

Testul din anul 2014, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Sunt omonime toate cuvintele din seria:
a) rasă, mină, ton, liră;
b) liliac, ban, petrolier, acru;
c) masă, scaun, represalii, adagio;
d) mână, cer, leu, afabil.


2. Substantivul din enunţul Mi-e foame este în cazul:
a) Nominativ;
b) dativ;
c) acuzativ;
d) genitiv.


3. Prin contragerea subordonatei din fraza Unde nu s-a simţit bine în concediu, a plecat mai devreme acasă se obţine un:
a) complement circumstanţial de loc;
b) complement circumstanţial de cauză;
c) complement circumstanţial de mod;
d) complement circumstanţial de timp.


4. Rădăcina cuvântului reîmpădurire este:
a) -pădurire;
b) -împădur-;
c) -păduri-;
d) -pădur-.


5. Sunt omografe omofone:
a) sau, s-au;
b) cele, ce-le;
c) odată, o dată;
d) casă (de locuit), casă (de bani).


6. Conţine exclusiv arhaisme seria:
a) caldarâm, ciubotă, iţari, cocon;
b) agă, polcovnic, vornic, spătar;
c) haripă, poporal, ulucă, marcă;
d) ai, bai, pai, ţechin.


7. Cuvântul libertin înseamnă persoană care:
a) se bucură de libertate;
b) sfidează legile decenţei;
c) şi-a încheiat stagiul militar;
d) face parte dintr-un partid liberal.


8. În enunţul Ce frumoasă eşti!, cuvântul subliniat este:
a) pronume relativ;
b) adjectiv pronominal relativ;
c) adverb;
d) interjecţie.


9. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) râmnicean, predelean, rădăuţean, orşovean, nemţean;
b) chilian, huşean, făgărăşan, mehedinţean, miercurean;
c) maramureşan, luduşean, maltez, medieşean, păşcănean;
d) râşnovean, reşiţean, târgmureşan, sebeşan, ploieştean.


10. Sunt construcţii pleonastice toate formulările din seria:
a) pubelă de gunoi, poate fi posibil, averse de ploaie, a simţi dinainte;
b) summit de vârf, ospiciu de nebuni, topografia locului, drept care;
c) drept pentru care, mijloace mass-media, în jur de aproximativ, site de internet;
d) omletă de ouă, propria sa părere, procent ... la mie, ploaie scurtă.


11. Numeralul este întrebuinţat adverbial în enunţul:
a) Fiul meu este clasa întâi;
b) Întâi a muncit, apoi s-a relaxat;
c) Întâiul a luat premiul cel mare;
d) Întâiul şi al doilea au avut acelaşi punctaj.


12. Arătaţi care dintre următoarele serii conţine exclusiv variante literare libere (ceea ce înseamnă că ambele forme sunt considerate corecte):
a) anticipă/ anticipează; datorează/ datoreşte; înseamnă/ însemnează;
b) bănuie/bănuieşte; cheltuie/ cheltuieşte; îndrumă/ îndrumează;
c) înconjură/ înconjoară; stăruie/ stăruieşte; trebuie/ trebuieşte;
d) ignoră/ ignorează; manifestă/manifestează; filosofează/filozofează.


13. Sinonimul cuvântului fragrant este:
a) parfumat;
b) evident;
c) instantaneu;
d) delicat.


14. Conţine substantive mobile seria:
a) grădină-grădinărit;
b) mamă-tată;
c) cal-iapă;
d) raţă-răţoi.


15. Nu conţine greşeli seria:
a) cumsecade, prim-ministru, bunăvoinţă, prim rang;
b) prim procuror, prim-secretar, prim-solistă, prim balerină;
c) prim plan, drept-credincios, răuvoitor, clar-văzător;
d) noi-născuţi, rău-făcător, rău platnici, clarvăzători.


16. Sensul cuvântului afabil este:
a) lipsit de îndemânare;
b) care pătrunde adânc;
c) nepoliticos;
d) cordial.


17. Selectaţi enunţul corect:
a) Întrun final, s-au afişat rezultatele.;
b) Era un tânăr respectos.;
c) Fă aşa cum ţi s-a pus, altfel vei regreta!;
d) Avea aiere de vedetă.


18. În fraza M-am temut întotdeauna ca în timpul concediului să nu fiu sunat de la serviciu subordonata este:
a) completivă indirectă;
b) circumstanţială de timp;
c) circumstanţială de cauză;
d) completivă directă.


19. Există un atribut pronominal in enunţul:
a) M-am dus să-mi văd feciorul;
b) Mi-am amintit de întâlnirea de mâine;
c) Mi-am luat maşină;
d) Mi ţi-l ia la întrebări.


20. Alegeţi propoziţia simplă:
a) Ne place sportul;
b) Ce-a zis?;
c) Să fie date în vileag minciunile şi uneltirile!;
d) Domnule, returnaţi-le!.


21. În cuvintele ghiveci, cearcăne, ghiocei sunt în ordine:
a) 3 consoane, 3 consoane, 3 consoane;
b) 4 consoane, 4 consoane, 2 consoane;
c) 4 consoane, 4 consoane, 3 consoane;
d) 3 consoane, 4 consoane, 2 consoane.


22. În enunţul Pe frunza unui nufăr, o broscuţă se bucură de frumuseţea nopţii. (E. Gârleanu), cuvântul subliniat este:
a) adjectiv pronominal nehotărât;
b) numeral cardinal;
c) pronume nehotărât;
d) articol nehotărât.


23. Adjectivul pronominal de întărire este corect acordat în enunţul:
a) Ele înşişi v-au dat vestea;
b) Eu însumi mi-am ales această carieră, pentru că vreau să devin profesoară;
c) Însăşi autorul cărţii l-a invitat la masă;
d) Ele insele au cerut informaţii despre concurs.


24. Indicaţi numărul de adjective la gradul superlativ absolut din contextul Ce bună treabă! Te aştepţi să asişti la un meci nemaipomenit de frumos şi ţi se oferă în schimb un mare, mare blat. E cea mai mare dezamăgire din viaţa mea:
a) unu;
b) două;
c) trei;
d) patru.


25. În enunţul Mi-aduc bine aminte ce cărţi am cumpărat, cuvântul subliniat este:
a) pronume relativ;
b) adjectiv pronominal relativ;
c) adjectiv pronominal interogativ;
d) adverb.


26. Precizaţi valoarea morfologică şi funcţia sintactica a structurii subliniate din enunţul: Casa mea este la ţară.:
a) pronume posesiv, atribut pronominal;
b) adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival;
c) pronume posesiv, complement indirect;
d) pronume personal, atribut pronominal.


27. Indicati soluţia corectă pentru completarea spaţiului liber din enunţul următor: Te-am crezut ... colaborator fidel:
a) ca;
b) ca şi;
c) ca virgulă;
d) nicio variantă.


28. În fraza Du-te de-mi adu apă!, cuvântul subliniat este:
a) prepoziţie simplă;
b) adverb relativ;
c) pronume relativ;
d) conjuncţie subordonatoare.


29. Sunt intranzitive toate verbele din seria:
a) a avea, a citi, a fi;
b) a se bucura, a mânca, a pleca;
c) a se mândri, a se mira, a se bosumfla;
d) a scrie, a gândi, a se frământa.


30. Acordul dintre subiect şi predicat este corect realizat în enunţul:
a) Bunicul şi bunica nu admite obrăznicia;
b) Familia Georgescu au organizat o petrecere;
c) Rezultatul de la teste i-au mulţumit pe părinţi;
d) El ori ea a învăţat mai bine?.


31. Cuvintele subliniate din enunțul Măicuță dragă, cartea mea/ Găsească-mi-te-n pace! (G. Coșbuc) sunt în cazurile:
a) V., N., D.;;
b) N., N., G.;;
c) V., G., D.;;
d) V., Ac., D..


32. Aparțin exclusiv vocabularului fundamental cuvintele din seria:
a) apă, soare, luni, mișto;
b) a mânca, pătură, reconstituire, medalie;
c) pisică, pâine, a cere, mâine;
d) a uita, pământ, bou, divan.


33. Sensul cuvântului inextricabil este:
a) care nu poate fi stricat;
b) complicat;
c) reparat;
d) de necombătut.


34. În contextul Așa a fi, n-a fi așa, vreau să-mi fac băietul popă. (Ion Creangă) cuvintele subliniate au valoare morfologică de::
a) articol posesiv;
b) verb auxiliar;
c) prepoziție;
d) interjecție.


35. Forma corectă a termenului juridic este:
a) delicvent;
b) delincvent;
c) deligvent;
d) delictvent.


36. În enunțul Drumul era tot mai greucuvântul subliniat este:
a) substantiv;
b) pronume nehotărât;
c) adverb;
d) adjectiv.


37. În propoziția E toamnă în sufletul meu, cuvântul subliniat este:
a) substantiv, subiect;
b) adjectiv, nume predicativ;
c) adverb, nume predicativ;
d) adverb, subiect.


38. Cuvântul despărțit corect în silabe este:
a) in-o-rog;
b) di-sco-gra-fic;
c) somp-tu-os;
d) de-linc-vent.


39. Seria substantivelor epicene este:
a) urs, pisică, leu;
b) cămilă, girafă, privighetoare;
c) tată, unchi, bărbat;
d) casă, fereastră, ușă.


40. Insolit înseamnă:
a) care are o atitudine necuviincioasă;
b) care a fost expus la soare;
c) care este neobişnuit;
d) care creşte în pământ.


41. Indicaţi seria care conţine o explicaţie incorectă a uneia dintre expresiile de mai jos:
a) turn de fildeş-izolare;
b) rara avis-raritate;
c) mărul discordiei-urâțenie;
d) fata morgana-iluzie.


42. Identificați seria care conține exclusiv regionalisme:
a) alert, muiere, perjă, curechi;
b) jip, chip, jilav, barabule;
c) arină, pită, sămădău, lubeniță;
d) cocean, cocioabă, voievod, rigă.


43. În propoziția În acea zi, Mihai plecase dis-de-dimineață la antrenament există:
a) un atribut și două complemente;
b) două atribute și un complement;
c) două atribute și două complemente;
d) un atribut și trei complemente.


44. Ultima propoziție din fraza Dă fiecăruia ce i se cuvine, iar ție ajungă-ți ce rămâne este:
a) subiectivă;
b) predicative;
c) completivă directă;
d) completivă indirectă.


45. Cuvintele campanie/companie, albastru/alabastru, justițial/jusițiar, a refuza/a recuza, se află în relație de:
a) sinonimie;
b) paronimie;
c) omonimie;
d) antonimie.


46. Cazul cuvântului subliniat în enunțul Fiecărui elev genial i se acordă o bursă este:
a) dativ;
b) acuzativ;
c) genitiv;
d) nominativ.


47. Sunt derivate parasintetice toate cuvintele din seria:
a) străbunic, a înverzi, îngrijorare, a împături;
b) țărăncuță, prevenire, imperturbabil, conlucrare;
c) strănepot, înverzit, reluare, desțelenit;
d) impresionant, așteptare, înverzit, înflorit.


48. Atingerea reputației unei persoane prin acte jignitoare se numește:
a) injurie;
b) injustiție;
c) sperjur;
d) injustețe.


49. Alegeți cuvintele care conțin vocale în hiat: 1. acuarelă, 2. afectuos, 3. aghiotant, 4. auroră:
a) 1, 2;
b) 3, 4;
c) 2, 4;
d) 1, 3.


50. Identificați seria care conține numai locuțiuni substantivale:
a) dis-de-dimineață, cine știe cine, de folos, de toată isprava;
b) gură-cască, zgărie-brânză, facere de bine, cu scaun la cap;
c) aducere-aminte, luare-aminte, ținere de minte, părere de rău;
d) drum de fier, pasăre-liră, de treabă, din când în când.


51. În propoziția: A venit la mine spre a-mi bârfi pe fata a mică a vecinei noastre cuvintele subliniate sunt în ordine:
a) verb auxiliar, prepoziție, articol posesiv-genitival;
b) verb auxiliar, prepoziție, articol demonstrativ-adjectival, articol posesiv-genitival;
c) verb copulativ, prepoziție, articol posesiv-genitival, pronume posesiv;
d) verb auxiliar, pronume personal, articol posesiv-genitival, articol posesiv-genitival.


52. În fraza Să te gândești la examene înseamnă să te pregătești, propozițiile subordonate sunt:
a) temporală, temporală;
b) subiectivă, predicativă;
c) temporală, predicativă;
d) subiectivă, modală.


53. În propoziția Ei ajunseseră de râs în tot satul natal există:
a) 3 părți de propoziție;
b) 5 părți de propoziție;
c) 4 părți de propoziție;
d) 6 părți de propoziție.


54. Conține exclusiv perechi antonimice seria:
a) citeț-ilizibil, darnic-parcimonios, necinstit-onest;
b) dezgustat-îngustat, a întreba-a iscodi, nicăieri-pretutindeni;
c) inefabil-exprimabil, traducere-tălmăcire, insolubil-insalubru;
d) calofil-anticalofil, aproape-devreme, feciorelnic-fetid.


55. Există un predicat verbal în enunțul:
a) Parcul a rămas la fel de frumos ca în copilărie;
b) Cerul pare de oțel;
c) Nu mi-e teamă de examen;
d) Nu mai fusese niciodată atât de singur.


56. Enunțul incorect este:
a) Trebuie să repeți întruna;
b) Am citit decât o revistă;
c) Băiatului celui mare i-a luat mașină;
d) Am umblat după flori în tot orașul.


57. Conține exclusiv derivate cu prefix negativ seria:
a) inepuizabil, involuntar, indecent, inerent;
b) indubitabil, inconsecvent, inamic, inapetență;
c) inaugural, inalterabil, inalienabil, incapabil;
d) nebun, neființă, nedorit, neocolit.


58. Sensul corect al neologismelor salutar, mutual, lucrativ, fortuit, specios se află în seria:
a) cel salutat, reciproc, folositor, întărit, special;
b) cel care salută, mutește, rentabil, neprevăzut, suspicios;
c) salvator, tacitum, profitabil, deosebit, amăgitor;
d) salvator, reciproc, rentabil, întâmplător, amăgitor.


59. În fraza Mâine se vor afișa rezultatele și candidații care au fost admiși se vor putea prezenta la secretariatul școlii pentru înscriere există, indiferent de ordine:
a) un subiect multiplu, un subiect simplu, un subiect subînțeles;
b) trei subiecte simple;
c) un subiect multiplu, un subiect simplu, un subiect inclus;
d) un subiect multiplu și două subiecte subînțelese.


60. Verbul a servi este corect folosit în enunțul:
a) Aseară am servit masa în oraș;
b) Servește-te cu bomboane! Sunt delicioase!;
c) Când sunt la hotel servesc micul dejun în cameră;
d) Masa pe care o servim dimineața trebuie să fie consistentă.

eXTReMe Tracker